pozadi

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a prodej zboží řady Crystall Air prezentovaných na www.crystall-air.com a v internetovém obchodě www.crystall-air.com , a jsou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejichž předmětem je nákup a prodej zboží řady Crystall Air. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím a provozovatelem internetových stránek a obchodu www.crystall-air.com je společnost REPROMEDA SERVICES, s. r. o., Svatá Kateřina 73, 678 01 Šebrov – Kateřina, IČ: 277 21 108, DIČ: CZ 277 21 108,  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54433, adresa pro doručování: Na Golfu 1772, 664 34 Kuřim (dále jen „prodávající“).

V případě, že ve smlouvě je určitá záležitost upravena odlišně od těchto smluvních podmínek, má ustanovení ze smlouvy přednost před obchodními podmínkami. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zejména občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zejména obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném a účinném znění, a ve znění novel.

II. Vymezení pojmů

Smlouva – smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající (dodavatel) – je REPROMEDA SERVICES. Jde o osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží.

Kupující (zákazník) – osoba, která od prodávajícího kupuje zboží.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

– kupující fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží za účelem svého podnikání.

Zboží – čističky vzduchu řady Crystall Air a další produkty a služby s těmito související.

Reklamace – proces, při kterém dochází k vyřizování uplatněných vad kupujícím u prodávajícího.

Objednávka – právní úkon kupujícího, kterým si u prodávajícího objednává jím nabízené zboží.

Potvrzení objednávky – e-mail prodávajícího kupujícímu, ve kterém potvrzuje přijetí objednávky. Neznamená akceptaci a vznik kupní smlouvy.

Potvrzení o vyřízení objednávky – e-mail prodávajícího kupujícímu, ve kterém prodávající akceptuje objednávku kupujícího. Odesláním vyřízení objednávky je uzavřena kupní smlouva.

III. Uzavření kupní smlouvy

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách prodávající vyzývá kupujícího k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží za uvedených podmínek. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka ze strany kupujícího, přičemž kupní smlouva vzniká doručením potvrzení o vyřízení objednávky prodávajícího kupujícímu (akceptací návrhu na uzavření smlouvy). Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou její nedílnou součástí smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Aktuální obchodní podmínky jsou zobrazeny vždy na webových stránkách www.crystall-air.com, zároveň jsou všechna vydání archivována v sídle společnosti s uvedením dat platnosti a účinnosti.

Doručením potvrzení o vyřízení objednávky na e-mail kupujícího je mezi stranami uzavřena kupní smlouva.

Pokud nebude možné objednávku kupujícího přijmout v celém rozsahu objednaného zboží, prodávající bude kupujícího obratem kontaktovat za účelem dohody o vhodném řešení.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, a kupující si je hradí sám.

IV. Kupní cena, platební podmínky a dodání zboží

a) Kupní cena

Ceny zboží jsou uvedeny na internetových stránkách www.crystall-air.com.  Tyto ceny jsou pro spotřebitele konečné, tj. včetně DPH a poplatků, mají-li k ní být připočítávány.
Náklady na dodání zboží, jako je poštovné a balné, jsou účtovány zvlášť a jsou uvedeny v objednávce. Konečná cena za zboží a za náklady na jeho dodání bude uvedena v objednávce, v potvrzení objednávky a v potvrzení o vyřízení objednávky. 

b) platební podmínky

Platbu za zboží lze provést hotově při osobním odběru a dále dobírkou, bankovním převodem nebo platební kartou. Číslo bankovního účtu pro platby uskutečňované bankovním převodem je č. ú. 254684174/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. Jako variabilní symbol je kupující povinen uvést číslo své objednávky.  Při osobním odběru není možné platit platební kartou, ale pouze v hotovosti.

V případě požadavku na placení předem prostřednictvím zálohové faktury je kupující povinen tento požadavek uvést do poznámky v objednávce pro dojednání podmínek.

Firemní informace (společnost, IČ) uvádí kupující pouze v případě, objednává-li zboží jako podnikatel.

c) dodání

V případě osobního odběru zboží kupujícím je zboží dodáno v dohodnutý den, jakmile bude kupujícím uhrazena celá kupní cena za zboží. V den dohodnutý k vyzvednutí zboží dochází převzetí m zboží k přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.  V případě, že si kupující v dohodnutý den zboží nepřevezme, aniž by došlo k jiné dohodě, přechází na něj nebezpečí škod na věci. Osobní odběr je možný u prodávajícího na adrese:

REPROMEDA SERVICES, s.r.o., Crystall Air
Na Golfu 1772
664 34 Kuřim

V případě, že je zboží objednáno na dobírku, dodává prodávající zboží prostřednictvím České pošty, s. p., službou Balík do ruky nebo Balík na poštu (doručení do 24h od odeslání), a to ve lhůtě, která je určena v potvrzení o vyřízení objednávky. Dodací lhůty začínají běžet dnem zaslání potvrzení o vyřízení objednávky. Dodáním se rozumí předání zboží ze strany prodávajícího České poště, s. p., v Kuřimi nebo v Brně. Předáním zboží České poště, s. p. ze strany prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v případě, že se jedná o kupujícího podnikatele. V případě, že kupujícím je spotřebitel, přechází nebezpečí škody na věci převzetím od přepravce.

Místem dodání je adresa uvedená kupujícím nebo pošta uvedená kupujícím v objednávce.

V případě platby bankovním převodem nebo platební kartou, dodává prodávající zboží prostřednictvím České pošty, s. p., službou Balík do ruky nebo Balík na poštu (doručení do 24h od odeslání), a to ve lhůtě tří dnu ode dne připsání částky na účet prodávajícího. Dodáním se rozumí předání zboží ze strany prodávajícího České poště, s. p. Předáním zboží České poště, s. p. přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v případě, že se jedná o kupujícího podnikatele. V případě, že kupujícím je spotřebitel, přechází nebezpečí škody na věci převzetím od přepravce.

Okolnosti vylučující odpovědnost:

Události způsobené vyšší mocí opravňují prodávajícího posunout termín dodávky o dobu trvání příslušného omezení. Za události způsobené vyšší mocí se považují všechny skutečnosti, které dodávku podstatně zkomplikují či znemožní (jako např. požár, destrukce zařízení nebo válka, nedostatek  energie a surovin), jakož i překážky na komunikacích či v dopravě, a to nezávisle na tom, vyskytnou-li se tyto okolnosti u prodávajícího, v závodě dodavatele nebo u subdodavatele.

V. Osobní údaje

Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobními údaji se rozumí údaje vyplněné do objednávky: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, identifikační číslo apod. a kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s jejich zpracováním pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy. Kupující má v průběhu uzavírání objednávky možnost zaškrtnutím políčka souhlasit/nesouhlasit se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich případné změně a má také možnost kdykoliv odvolat jejich zpracování, a to buď písemně na adrese společnosti, nebo elektronicky e-mailem zaslaným na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Správcem osobních údajů je společnost REPROMEDA SERVICES, s.r.o. Kupující souhlasí s nakládáním s osobními údaji pro účel dodání zboží,  informování o jejím průběhu a termínu dodání a souhlasí s jejich předáním doručovateli zásilky. Mimo firmy zajišťující doručení zboží, osob dopravujících objednané zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího o vysvětlení, či požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

V souladu s § 53 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodů, a bez jakékoliv sankce. Odstoupení je kupující povinen provést písemně, přičemž toto je účinné dnem doručení písemného odstoupení na doručovací adresu prodávajícího.  Kupující je povinen v písemném odstoupení uvést číslo účtu, na který požaduje vrátit uhrazenou kupní cenu a prodávající je povinen vrátit uhrazenou kupní cenu ve lhůtě 30 dní ode dne doručení odstoupení. V případě, že nebude podmínka uvedení čísla bankovního účtu ze strany kupujícího splněna, nemůže se prodávající dostat do prodlení s vrácením kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce je kupující povinen vrátit zboží dle následujících podmínek:

 • zboží bude vráceno v původním nepoškozeném obalu (neroztrhaný, nepopsaný, atd.), obal může být pro potřeby vyzkoušení zboží otevřen
 • zboží musí být nepoškozeno, bez známek užívání nebo opotřebení (roztržení, znečištění, poškrábání, porušení plomby apod.)
 • zboží musí být kompletní (vč. příslušenství, návodu, atd.)
 • zboží musí být zasláno s dokladem o koupi či jinak prokázána skutečnost vzniku kupní smlouvy

Při nesplnění podmínek pro vrácení zboží, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, popř. na náhradu škody, která tímto prodávajícímu vznikne.

Zboží lze vrátit na adresu:

REPROMEDA SERVICES, s.r.o., Crystall Air
Na Golfu 1772
664 34 Kuřim

Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu či poškození zásilky během přepravy.

VII. Záruční podmínky a lhůty

Za podmínky dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem k obsluze činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba, která začíná běžet ode dne převzetí výrobku, se přerušuje po dobu od řádného uplatnění oprávněné reklamace kupujícím, a to až do doby, kdy byl kupující po vyřízení reklamace povinen zboží z reklamačního řízení vyzvednout (resp. kdy na to byl prokazatelně upozorněn).

Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu v okamžiku převzetí věci.  Totéž platí, dojde- li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

 • údržbu či opravu související s běžným opotřebením, či mechanickým vnějším poškozením
 • škodu způsobenou nesprávným používáním (používáním v rozporu s návodem k použití) zahrnujícím kromě jiného používání výrobku pro jiné než běžné účely
 • poškození vzniklé nevhodným či nesprávným užíváním výrobku
 • vady způsobené náhodným nebo záměrným poškozením výrobku
 • vady výrobku způsobené zacházením v rozporu s návodem k použití
 • vady vzniklé běžným opotřebením
 • na zboží a produkty, které byly ze strany prodávajícího poskytnuty kupujícímu jako bonus (zdarma) ke zboží
 • záruka zaniká při neoprávněném zásahu do bloku řízení (porušení plomby).

Nebude-li při opravě zjištěna vada spadající do záruky, má kupující právo objednat si opravu servisního technika, je však povinen uhradit náklady s tím spojené, na které bude předem upozorněn.

Kupující má při uplatnění záruky právo:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu nebo pokud se vyskytne různá vada, jež brání řádnému užívání věci, počtvrté. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

VIII. Reklamace

Reklamaci je kupující oprávněn uplatnit za následujících podmínek:

 • reklamaci týkající se viditelné vady výrobku musí kupující u prodávajícího uplatnit neprodleně, nejpozději do 2 týdnů od převzetí zboží.
 • kupující uplatňuje reklamaci zboží na adrese  REPROMEDA SERVICES, s.r.o., Crystall Air, Na Golfu 1772, 664 34 Kuřim, případně je oprávněn ji uplatnit i v sídle prodávajícího. K reklamaci je kupující povinen přiložit svoji úplnou adresu, telefonní číslo, popis závady a přiložit kopii prodejního dokladu či jiný doklad prokazující koupi zboží u prodávajícího, jakož i kopii záručního listu. V případě, že je zboží zasíláno poštou, je kupující povinen tyto údaje uvést v průvodním dopise.  Zboží musí být v tomto případě odesláno jako obyčejný balík.
 • reklamaci závady výrobku vyřídí prodávající, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě.
 • prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

Po provedení reklamace prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2012.